„Pogotowie śmieciowe” w Gdańsku

Terminem „Pogotowie śmieciowe” określa się specjalna  grupa porządkowa, która działa na terenie Gdańska od marca 2015 r. Początkowo grupa powołana została na okres 9 miesięcy, ale ze względu na efekty jej pracy – zebranie i wywiezienie około 900 ton odpadów z dzikich wysypisk – projekt został przedłużony do końca 2016 r. W skład grupy wchodzi 41 osób, które zarejestrowane były w PUP jako osoby trwale bezrobotne. Osoby te zatrudnione zostały przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Przez pół roku opłacane byly z powiatowego funduszu pracy

Grupa pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.00 do 23.00. Przy realizacji zadań ściśle współpracuje z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, strażą miejską oraz Dyżurnym Inżynierem Miasta.

Zdaniem grupy jest utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta, w tym zbieranie i gromadzenie do wywozu odpadów z nieruchomości gruntowych, w szczególności na terenach nieobjętych umownym utrzymaniem porządku.

Harmonogram prac grupy interwencyjnej opracowywany jest z tygodniowym lub miesięcznym wyprzedzeniem, według zgłaszanych potrzeb.