Mikroplastik zagrożeniem dla nas i środowiska

Jak donosi portal https://wiadomosci.wp.pl 28 stycznia 2019 r. na plaży w Hiszpanii znaleziono wyrzuconego na brzeg wieloryba. Niestety zwierzę po kilku godzinach zmarło. W jego żołądku znaleziono ogromne ilości plastikowych odpadów. To właśnie one mogły przyczynić się do osłabienia i w konsekwencji do śmierci zwierzęcia. Oczywiście nie jest to pierwszy tego typu przypadek, ale śmierć zwierzęcia z ewidentnej winy człowieka powinna skłaniać do zastanowienia. Do refleksji powinien skłaniać również fakt, że my również jesteśmy narażeni na podobne zagrożenia. Chodzi tu głównie o problem mikroplastiku, który trafia do naszych organizmów i mimo że nie widzimy go gołym okiem wyrządza

szkody w naszych organizmach.

 

 

Kaucja na butelki

Jak donosi portal https://businessinsider.com.pl koszty wprowadzenia nowego systemu kaucyjnego na butelki będą wynosić prawdopodobnie 19-24 mld zł w perspektywie pięciu lat. Będzie on obejmował tylko koszty zbierania i transportu części opakowań i odpadów opakowaniowych. Z ekspertyzy wykonanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska wynika, że system kaucyjny w UE działa obecnie w różnej formie w 10 państwach: Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, na Litwie, w Niemczech, Norwegii i w Szwecji. Najczęściej obejmuje on opakowania z tworzyw sztucznych (głównie PET), metali (puszki aluminiowe) i szkła (butelki szklane). W droższej wersji system opierać się może automatyczną zbiórkę odpadów przy pomocy specjalnych maszyn rozmieszczonych w sklepach, a w tańszej na połączeniu zbiórki w automatach w większych sklepach z możliwością zwrotu butelek w mniejszych jednostkach.

Niebezpieczne odpady na Bielanach

Jak donosi portal http://www.tylkotorun.pl na działce na toruńskich Bielanach znajdują się duże ilości niebezpiecznych substancji. Jak ustaliła Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód odpady są tam składowane nielegalnie, wbrew przepisom i bez odpowiedniego zezwolenia. Grunt na którym składowane są odpady jest własnością miasta Torunia, jest to teren dawnej cementowni. Teren jest ogrodzony i zamknięty bramą. Wydział Gospodarki Nieruchomościami miasta Torunia wystosował pismo do dzierżawcy, które zobowiązuje do uporządkowania gruntu i usunięcia z niego zagrożenia. Odpady to pozostałości farb i lakierów, które teoretycznie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Mimo wszystko są to substancje zawierające szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego związki, które powinny zostać bezpiecznie zutylizowane w przeznaczonych do tego profesjonalnych spalarniach odpadów niebezpiecznych.

Zmiany w prawie dotyczącym składowania odpadów

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zakłada, że  przedsiębiorca zamierzający składować i przetwarzać odpady już na etapie uzyskiwania zezwolenia musi ustanowić finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Kwoty te mogą sięgać nawet 100 mln zł. W obecnym projekcie rozporządzenia wymagana wysokość zabezpieczenia roszczeń nie zależy w żadnym stopniu od warunków, w jakich magazynowane są odpady. Celowym wydaje się więc wprowadzenie do treści rozporządzenia zróżnicowania proponowanych stawek zabezpieczenia roszczeń w zależności od oceny ryzyka.

Ciepło ze spalania śmieci ogrzeje Poznań

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl przez najbliższe 24 lata część zapotrzebowania miasta będzie pokrywana z ciepła pochodzącego ze spalania odpadów. Na początku sierpnia podpisana została długoterminowa umowa. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej instalacji, pozwalającej na uzyskanie najwyższych poziomów efektywności energetycznej produkcja energii cieplnej uzyskanej ze spalarni będzie w stanie ogrzać ponad 36 tys. poznaniaków. Przychody ze sprzedaży energii trafią do kasy miasta. Spalarnia powstała w ramach partnerstwa publiczno prywatnego, pierwszego w Polsce w tej dziedzinie.

Powstaje nowy punkt PSZOK

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl nowy punkt PSZOK powstanie w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Punkt powstanie do końca 2020 roku w miejscowości Rzepiennik Biskupi. W punkcie zaplanowano także miejsce z przeznaczeniem na substancje niebezpieczne, które będą zbierane i magazynowane w specjalnych, zadaszonych i zamkniętych kontenerach. W specjalnym punkcie napraw zatrudnieni pracownicy będą tu odnawiać i serwisować zgromadzone przedmioty. Następnie przekażą je bezpłatnie zainteresowanym mieszkańcom gminy, którzy będą mogli użytkować naprawione rzeczy we własnych gospodarstwach domowych. Na realizację projektu przeznaczono ponad 1 mln zł.

Nielegalne odpady w Polsce

Jak donosi portal www.teraz-srodowisko.pl w porcie Gdynia zatrzymano ponad tysiąc ton odpadów. Znajdowały się one w 45 kontenerach. Docelowo miały trafić na południe kraju. Odpady zostały zatrzymane w ramach ogólnoświatowej akcji Demeter IV, która ma na celu kontrolę nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów. W całym kraju w wyniku akcji zatrzymano blisko 1,5 tys. ton różnego rodzaju niedozwolonych odpadów, przy czym większość z nich w porcie Gdynia. W zatrzymanych 45 kontenerach miały się znajdować tworzywa sztuczne i opony. Zamiast tego znajdowały się w nich odpady, które nie nadawały się do dalszego ich przetwarzania. Trwa procedura ich cofnięcia do Wielkiej Brytanii, skąd nadano je do Polski.

Pieniądze na modernizację instalacji przetwarzania odpadów

Jak donosi gazeta prawna.pl pieniądze otrzyma Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sierznie na rozbudowę i modernizację infrastruktury przeznaczonej do odzysku i recyklingu odpadów. Mowa tu o 10 mln zł z RPO WP 2014-220, całkowita wartość projektu wynosi 14 mln zł. Projekt zakłada m.in.: rozbudowę kompostowni typu modułowego wraz z zadaszonym placem dojrzewania kompostu oraz budowę przenośników do sortowni, a także budynku lub wiaty do magazynowania odpadów. W ramach projektu zakupione zostaną również separator balistyczny do sortowni, separatorów magnetyczny i powietrzny, ładowarka z osprzętem oraz rozdrabniacz.

Baza danych o odpadach

Jak donosi gazeta prawna.pl wśród propozycji przedstawionych w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami znalazła się również sugestia by tylko minister środowiska miał pełny i stały dostęp do wszystkich informacji składanych przez przedsiębiorców do Bazy Danych o Odpadach. Jako odpowiedzialny za administrowanie nimi, będzie mógł je również edytować. Edytowaniem zajmować się będą również mogły wskazane przez niego podmioty. Projekt znajduje się w fazie konsultacji społecznych. W bazie danych ma się znaleźć pakiet informacji o polskiej gospodarce odpadami, m.in. o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, oponach, zużytym sprzęcie elektronicznym.

Ilość odpadów importowanych do Polski rośnie

Jak donosi portal money.pl import odpadów to dochodowy interes, z którego zyski sięgają nawet 200 mln zł. Informacje o skali problemu pochodzą z danych z Rejestru Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Coraz szerzej napływają do Polski śmieci z Unii Europejskiej. Najwięcej odpadów pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii. Jak wyjaśnia GIOŚ w 2017 r. wydał 184 decyzje dotyczące przywozu odpadów do instalacji zlokalizowanych na terenie Polski, w tym 150 zezwoleń na przywóz odpadów na łączną masę 657,5 tys. ton oraz 34 decyzje sprzeciwiające się przywozowi odpadów na łączną masę ponad 357,9 tys. ton. Niepokojący jest wzrost ilości importowanych odpadów na przestrzeni lat.