„Pogotowie śmieciowe” w Gdańsku

Terminem „Pogotowie śmieciowe” określa się specjalna  grupa porządkowa, która działa na terenie Gdańska od marca 2015 r. Początkowo grupa powołana została na okres 9 miesięcy, ale ze względu na efekty jej pracy – zebranie i wywiezienie około 900 ton odpadów z dzikich wysypisk – projekt został przedłużony do końca 2016 r. W skład grupy wchodzi 41 osób, które zarejestrowane były w PUP jako osoby trwale bezrobotne. Osoby te zatrudnione zostały przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Przez pół roku opłacane byly z powiatowego funduszu pracy

Grupa pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.00 do 23.00. Przy realizacji zadań ściśle współpracuje z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, strażą miejską oraz Dyżurnym Inżynierem Miasta.

Zdaniem grupy jest utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta, w tym zbieranie i gromadzenie do wywozu odpadów z nieruchomości gruntowych, w szczególności na terenach nieobjętych umownym utrzymaniem porządku.

Harmonogram prac grupy interwencyjnej opracowywany jest z tygodniowym lub miesięcznym wyprzedzeniem, według zgłaszanych potrzeb.

Bydgoska elektrociepłownia jest już RIPOKiem

26 października 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wpisał powstającą bydgoska elektrociepłownię na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Regionu 5 Bydgosko-Toruńskiego. Jest to kolejna ważna decyzja niezbędna do funkcjonowania instalacji. Status RIPOK pozwala na przetwarzanie w instalacji określonych w ustawie o odpadach grup odpadów, co do których obowiązuje zasada regionalizacji. Takimi odpadami są między innymi zmieszane odpady komunalne.

 

Miasto Bydgoszcz wyróżnione w XVI edycji Konkursu o Puchar Recyklingu

Miasto Bydgoszcz zdobyło nagrodę w wysokości 10.000 zł w XVI edycji Konkursu o Puchar Recyklingu Miasto Bydgoszcz w kategorii Gmina Recyklingu”.

Konkurs ten jako jako jedyny w Polsce ocenia oraz nagradza działania prowadzone w zakresie edukacji ekologicznej, selektywnej zbiórki odpadów oraz efektywności funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach.

Patronat nad konkursem objęli Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich oraz Polska Izba Ekologii.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w dniu 27 października 2015 r., w Poznaniu, podczas finału Konkursu o Puchar Recyklingu.

Serdecznie gratulujmy.

źródło http://www.odpady.czystabydgoszcz.pl/aktualnosci/miasto-bydgoszcz-wyroznione-w-xvi-edycji-konkursu-o-puchar-recyklingu