Konkurs

 1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.” Masz wybór, segreguj, odzyskuj- ODPADY OPAKOWANIOWE”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 2. Konkurs koordynuje i przeprowadza Stowarzyszenie „Tilia”.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Stowarzyszenia „Tilia” oraz członkowie ich rodzin.
 4. Celem konkursu jest:
 • upowszechnienie wiedzy o dobrych praktykach konsumenckich, w szczególności dotyczących opakowań, bezpiecznej żywności, a także oszczędzania energii,
 • rozbudzanie poszanowania środowiska naturalnego wśród społeczeństwa,
 • wyrobienie prawidłowych nawyków wśród pokolenia młodych konsumentów.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych, w tym specjalnych i integracyjnych z terenów województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
 2. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:
 • I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,
 • IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
 • szkoły ponadpodstawowe – wykonanie pełnej pracy komiksowej.
 1. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
 • estetyka wykonania pracy,
 • zgodność z tematem,
 • ciekawe ujęcie tematu
 1. W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej zadanie konkursowe polega na dokończeniu historii komiksowej- karta zgłoszenia wraz z wstępną historią komiksową (format A4, 2 strony) zamieszczona jest do pobrania na stronie internetowej projektu.
 2. W przypadku uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych zadanie konkursowe polega na wykonaniu pełnej pracy komiksowej. Wymagania techniczne do pełnej pracy komiksowej:
 3. historia rysunkowa musi być zawarta na 6 stronach formatu A5 (2 strony okładki + 4 strony komiksu). Na stronie powinno być nie więcej niż 4 rysunki – scenki,
 4. rysunek można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, flamastrem,
 5. teksty w komiksie powinny być pisane czarnym cienkopisem, tak aby były czytelne.
 6. Prace należy wykonać indywidualnie. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 7. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.
 8. Do pracy komiksowej należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia /drukowanymi literami/- jest to warunek przyjęcia pracy do konkursu. Karty zgłoszenia do konkursu pobrać można ze strony internetowej projektu.
 9. Prace komiksowe (klasy IV-VI SP oraz ponadpodstawowe) należy podpisać na odwrocie/ imię i nazwisko uczestnika, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna/.
 10. Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio do siedziby organizatora: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13 87-100 Toruń, tel. (056) 657 60 85 z dopiskiem „Opakowania – konkurs na komiks”.
 11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 12. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną 3 nagrody główne w postaci dyplomów oraz nagród rzeczowych typu drobny sprzęt elektroniczny, albumy książkowe. W ramach konkursu spośród wszystkich prac zgłoszonych do konkursu przyznanych zostanie również 20 wyróżnień w postaci dyplomów i albumów książkowych.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród w kategorii oraz przyznania       większej niż zakładana liczby wyróżnień.
 14. Spośród prac nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursie wybranych zostanie do 3 prac które wydane zostaną wraz z komiksem przygotowanym przez grafika w ramach projektu pn. „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE” . Do druku wybrane zostaną praca wykonane wyraźnie, starannie i czytelnie, nadająca się do obróbki graficznej na komputerze. Nagrodzenie pracy I miejscem nie jest jednoznaczne z tym, iż praca ta zostanie opublikowana.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  • nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach konkursu, /wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu, zwycięzcy za pośrednictwem nauczycieli zostaną poinformowani ustnie lub pisemnie/,
  • bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji,
  • bezpłatnego przejęcia do archiwum Szkoły Leśnej na Barbarce prac nagrodzonych i wyróżnionych,
  • nie odsyłania prac, chyba że uczestnik dostarczy zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym lub zgłosi się osobiście po odbiór swojej pracy do siedziby Szkoły Leśnej na Barbarce, w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
 16. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne
 17. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 18. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Terminarz styczeń 2016- maj 2016

 • nadesłanie prac / dokończone historie komiksowe, pełne prace komiksowe/ do 31 marca 2016 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce)
 • informacja o wynikach konkursu – 25 kwietnia 2016 r.
 • uroczyste podsumowanie konkursu – maj 2016 r.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie „Tilia” z siedzibą w Toruniu.