odpady opakowaniowe

 Odpady – wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz zamierza się pozbyć, pozbywa się lub do ich pozbycia się jest obowiązany (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). W problematyce dotyczącej ochrony środowiska rozpatruje się odpady jako substancje pochodzące z produkcji lub konsumpcji, które zanieczyszczają środowisko. Odpady klasyfikuje się w zależności od źródeł powstawania, stopnia uciążliwości bądź stwarzania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Opakowanie – zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 638 z poźn. zm.), to wprowadzone do obrotu wyroby, wykonane z jakichkolwiek materiałów, a przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Odpady opakowaniowe – wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji.

Opakowanie wielokrotnego użytku – opakowanie przeznaczone i zaprojektowane do co najmniej dwukrotnego zastosowania, jest powtórnie wykorzystywane do tego samego celu, do którego było pierwotnie przeznaczone (np. paleta drewniana załadowana np. workami z cementem, a następnie skrzynkami z butelkami).

Regulacje prawne dotyczące opakowań
ƒƒ – Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20130000888)
ƒƒ – Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010630639)
– ƒƒ Rozporządzenia do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (https://www.mos.gov.pl/
artykul/5478_akty_prawne/24651_rozporzadzenia_do_ustawy_o_gospodarce_opakowaniami_i_odpadami_
opakowaniowymi.html

Gospodarka odpadami w Polsce i innych krajach
Wytwarzanie odpadów:
1. W 2014 r. według danych GUS statystyczny Polak wytworzył 268 kg odpadów. Był to jeden z najniższych wskaźników wśród krajów europejskich.
2. Kraje wytwarzające największe ilości odpadów to: Japonia (jeden mieszkaniec produkuje 1000 kg śmieci domowych w ciągu roku) oraz USA z 864 kg na jednego mieszkańca.
3. W Europie najwięcej odpadów w 2013 r. wytwarzali mieszkańcy Danii (747 kg), Cypru (624 kg) oraz Niemiec (617 kg). Przeciętny Europejczyk „produkuje” ich rocznie ok. 481 kg.
Zagospodarowanie odpadów:
Jeśli chodzi o dalsze postępowanie z odpadami, to sytuacja w naszym kraju wygląda już mniej korzystnie. Z ogólnej ilości odpadów komunalnych w UE 31% unieszkodliwiono przez składowanie, 27% poddano recyklingowi. W Polsce było to odpowiednio 53% i 21%. Mniej śmieci poddano u nas również spalaniu i biologicznemu przetwarzaniu. Z 4846,08 tysięcy ton opakowań wprowadzonych na polski rynek w 2014 r. recyklingowi poddano 2694,17 tysięcy ton. Udało się zatem osiągnąć prawie 56% recyklingu. Jest to poziom zgodny z docelowym poziomem recyklingu odpadów opakowaniowych określonym w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Sposoby na zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych:
– ƒƒ segregacja odpadów opakowaniowych,
– ƒƒ przetwarzanie posegregowanych odpadów,
– ƒƒ kupowanie mniejszej ilości produktów,
ƒƒ – wybieranie produktów jak najmniej opakowanych,
– ƒƒ wybieranie opakowań, które łatwo przetworzyć,
ƒƒ-  działania zmierzające do ograniczania ich objętości i masy (np. zmniejszanie masy opakowań szklanych w wyniku
– wzmacniania ich przez powlekanie roztworem czterochlorku cyny, związkami tytanu lub tworzywami sztucznymi),
– ƒƒ ograniczenie wprowadzanie do obrotu toreb foliowych (tzw. reklamówek).